Już są – nowe wersje programów handlowych Symfonia 2.0!

Zmiany w programach handlowych – wersja 2021:

Raport okresowy

W kartotece Sprzedaż dodano operację otwierającą nowa kartotekę Raportów okresowych.
Kartoteka zawiera utworzone w programie dokumenty raportów okresowych oraz umożliwia podgląd paragonów wchodzących w ich skład.
Dokumenty raportów okresowych tworzone są automatycznie w momencie wystawienia pierwszego paragonu w danym dniu (lub miesiącu).

Dwuklik na raporcie okresowym otwiera okno z listą paragonów w nim ujętych.
W menu kontekstowym dla listy Raportów okresowych dostępne są polecenia:
• Dekretacje (Ctrl+e) – otwiera okno podglądu dekretacji dokumentu.
• Rejestr VAT – otwiera okno podglądu rejestru VAT dla dokumentu.
• Zaznacz wszystkie (Ctrl+a) – zaznacza wszystkie raporty na liście.
• Odwróć selekcję (Ctrl+o) – odwraca zaznaczenie raportów na liście.

Dostępne w kartotece Operacje to:
• Integracja z FK-a – uruchamia proces integracji dokumentów z programem Finanse i Księgowość.
• Eksport danych – eksport danych w formacie 3.0.
• Zmiana numeru raportu – otwiera okno zmiany numeracji wybranego raportu okresowego.
• Zmiana schematu księgowania – otwiera okno zmiany schematu księgowania wybranego raportu okresowego.

Ustawienia – dane firmy

W oknie ustawień Dane firmy dodano pola wyboru typu dokumentu i serii numerowania stosowanej przy generowaniu zbiorczego dokumentu dla paragonów.

Ustawienia – magazyny

W oknie ustawień magazynu dodano pola wyboru stosowanego w nim typu dokumentu raportu okresowego oraz serii numeracji.

Ustawienia – typy dokumentów

Do ustawień typów dokumentów sprzedaży dodano nowy charakter dokumentu: Raport okresowy (oraz Raport okresowy dla korekt). Dokumenty o tym charakterze mają dostępne dodatkowe pole konfiguracyjne generowanie definiujące częstotliwość automatycznego przygotowywania raportów okresowych: Dziennie lub Miesięcznie.
Dodana została również definicja domyślna dla dokumentów:
• Raport okresowy ze skrótem RO,
• Raport okresowy dla korekt ze skrótem RKO.

Ustawienia – szablony księgowania

Na potrzeby obsługi dekretacji dokumentów Raportów okresowych przygotowano domyślne szablony księgowania:
• (RO) Raport okresowy
• Dekret dla raportu kasowego

Księgowania magazynowe dla raportów okresowych

Aby wraz z wysyłanymi księgowaniami raportów okresowych dołączyć również księgowania dokumentów magazynowych należy zaznaczyć parametr Równoległe księgowania magazynowe.
Dodatkowy parametr Twórz dekrety zbiorcze włącza sumowanie księgowań (dla tych samych kont) dokumentów magazynowych w jeden dekret.

Utworzenie raportów okresowych dla paragonów zarejestrowanych przed konwersją do wersji 2021

Dodano możliwość utworzenia brakujących raportów okresowych dla paragonów zarejestrowanych przed aktualizacją programu do wersji 2021.
Aby utworzyć brakujące dokumenty raportów okresowych:
1. Otwórz kartotekę Raporty (Ctrl+8).
2. Przenieś raport Dodanie paragonów do raportów okresowych z katalogu System > Diagnostyka do Kartoteki > Sprzedaż.
3. Zaznacz paragony, dla których chcesz utworzyć dokumenty raportów okresowych i kliknij przycisk Zestawienia > Wykonaj raport.
4. W oknie wybór wydruku wybierz raport Dodanie paragonów do raportów okresowych i kliknij Ok.
5. Potwierdź wykonanie operacji w wyświetlonym oknie dialogowym.

Numer kasy i paragonu

Dla dokumentów typu paragon korygujący dodano dodatkowe pola umożliwiające wprowadzenie unikalnego Numeru paragonu fiskalnego oraz unikalnego Numeru kasy fiskalnej.

Parametry pracy – Obsługa paragonów

Do parametrów pracy dodano grupę Obsługa paragonów zawierającą parametry związane z rejestracją paragonów i wysyłką Raportu okresowego.

Raport okresowy a paragony do kwoty 450 zł.

Dodano parametr Maks. kwota FV uproszczonej raportowanej okresowo określający maksymalną kwotę faktury uproszczonej raportowanej okresowo.
Do wysokości tej kwoty paragony wystawiane dla kontrahentów będących Firmą lub Osobą fizyczną (Firma) z wprowadzonym numerem NIP, będą obsługiwane jak faktura uproszczona i nie będą uwzględniane w raporcie okresowym.
Korekta faktury uproszczonej będzie umożliwiać podanie numeru identyfikacyjnego kasy rejestrującej.
Powyżej tej kwoty paragony będą sumowane w raporcie okresowym, bez uwzględniania kodów GTU.
Korekta takiego paragonu uwzględniana będzie w raporcie okresowym, natomiast korekta faktury wystawionej do paragonu będzie rejestrowana bez atrybutu FP.

Import paragonów z kas fiskalnych

Do ustawień parametrów pracy do grupy Obsługa paragonów przeniesiono parametr Import paragonów z kas fiskalnych. Parametr wcześniej znajdował się w grupie Parametry druku i zestawień.

Wystawianie paragonu i faktury do paragonu bez NIP

Do ustawień parametrów pracy do grupy Obsługa paragonów przeniesiono parametr Wystawianie paragonu i faktury do paragonu bez NIP. Parametr wcześniej znajdował się w grupie Kontrola danych.
Ustawienie parametru będzie również definiowało zachowanie w przypadku, gdy kwota paragonu jest niższa niż ustawienie w parametrze. Maksymalna kwota FV uproszczonej raportowanej okresowo (domyślnie 450 zł.) a paragon jest obsługiwany jako faktura uproszczona.

Wystawianie faktury do paragonu (z NIP)

Do ustawień parametrów pracy do grupy Obsługa paragonów dodano parametr Wystawianie faktury do paragonu.
Parametr definiuje zachowanie programu w przypadku próby wystawienia faktury do paragonu z numerem NIP zakwalifikowanego jako faktura uproszczona (według parametru Maks. kwota FV uproszczonej raportowanej okresowo).
Dostępne ustawienia:
• Blokuj wystawianie faktury do paragonu z NIP,
• Ostrzegaj przy wystawianiu faktury do paragonu z NIP,
• Pozwalaj na wystawienie faktury do paragonu z NIP.

Kontrahent detaliczny

Do ustawień parametrów pracy do grupy Obsługa paragonów dodano parametr Kontrahent detaliczny.
W ustawieniach parametru należy podać kod zastępczego kontrahenta bez NIP. W przypadku wystawiania faktury do paragonu możliwa będzie zmiana takiego zastępczego kontrahenta na innego kontrahenta bez NIP.

Obsługa raportu okresowego a współpraca z innymi programami

Zaktualizowano współpracę z programem finansowo-księgowym (za pośrednictwem plików tekstowych, integracji, Connect) o obsługę dokumentów raportów okresowych oraz paragonów w nich uwzględnionych.