Zmiany w wysyłaniu JPK_VAT do 1 lipca 2021 r.

Z dniem 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady wysyłania do Urzędu Skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK). Nie istnieje już wymóg oznaczania podzielonych płatności, dodatkowo zmiany odnoszą się do zaimplementowanego równolegle pakietu e-commerce. Do rozliczeń za czerwiec 2021 włącznie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Poniżej znajduje się całość zmian wchodzących w życie wraz z rozporządzeniem z dn. 1 lipca 2021 r.

JPK_V7 bez oznaczenia MPP

W części ewidencyjnej JPK_V7 nie będzie występowało oznaczenie MPP (ani po stronie nabywcy, ani po stronie sprzedającego). W praktyce można przyjąć, że w dalszym ciągu w przypadku sprzedaży mamy obowiązek wystawiania FV wraz z opisem „metoda podzielonej płatności” (w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł na towarach i  usługach lub jej równowartość w walucie obcej) jednak sprzedawca poza oznaczeniem na FV nie będzie miał możliwości opisu tych transakcji z wykorzystaniem procedury MPP w pliku JPK. Identycznie proces wygląda w przypadku nabywcy.

Warto wspomnieć, że opis z  kodem MPP nie będzie już dostępy w JPK niezależnie od tego, czy zastosujemy mechanizm podzielonej płatności dobrowolnie czy obowiązkowo.

Oznaczenie ulgi za złe długi w VAT

Po stronie sprzedawcy (dostawcy usług bądź towarów), który podejmie decyzje o tym, aby skorzystać z ulgi na złe długi, w części ewidencyjnej zawarta będzie informacja nie tylko o korzystaniu z ulgi ale dodatkowo do każdej FV objętej tą ulgą, będzie informacja odnośnie terminu płatności lub dacie dokonania zapłaty. Nabywca jednak, który odlicza VAT, nie jest zobowiązany do dokumentowania tych informacji.

Zmiany e-Commerce

Rozporządzenie z 01.07 dotyczy także zmian w obszarze pakietu e-Commerce, w szczególności w zakresie sprzedaży wysyłkowej. Mowa o uregulowaniu sprzedaży w stosunku do osób niebędących podatnikami (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) jak również w zakresie raportowania takich dostaw. Z powyższego względu usunięto znaczniki SW oraz EE. W zamian wprowadzone zostały znaczniki: WSTO_EE oraz IED.

Faktury do 450 zł (100 EURO)

Zgodnie ze zmianami, wprowadzona została możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP (zbiorczy raport okresowy z kasy rejestrującej). Oznacza to, że paragony, które uznawane są za FV uproszczone, nie będą dodatkowo wykazywane w JPK_V7 . Z kolei, wykazać należy FV powyżej 450 zł jak również FV konsumenckie (oznaczenie FP).

Dokument WEW zbiorczy na bilety za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej

Od 01 lipca nie ma także obowiązku dokumentowania pojedynczych czynności po stronie sprzedaży w obrębie FV wynikających z: przejazdu autostradą płatną lub za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Powyższe transakcje, będą oznaczane symbolem WEW i wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – oznaczenie TP

Nie wymaga się oznaczenia TP w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług gdy powiązania pomiędzy nabywcą a  dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

W pozostałym zakresie  istnieje obowiązek oznaczenia transakcji “TP”.

Transakcje pozaunijne – z wykorzystaniem pośredników – interfejsów elektronicznych

W przypadku pośredników, którzy ułatwiają poprzez interfejsy elektroniczne (sklepy, platformy elektroniczne) prowadzenie transakcji , o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT. Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada się obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji takich czynności (obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat transakcji i wykonujących je podatników).

W związku z tym, w JPK_V7 (część deklaracyjna) pojawiło się oznaczenie, przy pomocy którego podatnik poinformuje organ, że pozostaje podmiotem pośredniczącym, zobowiązanym do rozliczenia VAT od transakcji unijnych.

Oznaczenia kodami GTU

Uściślono również merytorycznie i prawnie przepisy, w odniesieniu do niektórych grup towarów i  usług (GTU) jak również procedur specjalnych, celem wykluczenia różnic pomiędzy dokumentacją techniczną a oznaczeniami, które zostały wskazane w rozporządzeniu. Pierwotnie oznaczenia („01” do „13”), zostały zastąpione nowymi – „GTU_01” do „GTU_13”.

GTU w dokumentach z kasy fiskalnej oraz dokumentach WEW

Zgodnie ze zmianami, raporty okresowe z kasy fiskalnej (RO) jak również dokumenty wewnętrzne (WEW),  nie będą oznaczane kodami GTU. Nie ma też znaczenia, czy transakcja w części czy w całości dotyczy towarów lub usług oznaczonych kodami GTU.

Procedura WSTO_EE w pliku JPK_V7

Oznaczenie obowiązywać będzie od stycznia 2022 r. W okresie od lipca do grudnia 2021 roku stosowane jest oznaczenie EE.

Oznaczenie WSTO_EE stosowane będzie do:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Dodatkowo od  lipca 2021 r. oznaczenie SW nie obowiązuje.

Procedura IED w pliku JPK_V7

„IED” czyli Interfejs Elektroniczny Dostawca, ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. Mowa tutaj o następujących transakcjach: wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.