Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Około 90% przedsiębiorców zmagają się z zatorami płatniczymi. Często większe podmioty wykorzystują przywiązanie do nich mniejszych firm. Zamiast kredytować się w bankach, w celu utrzymania płynności finansowej używają do tych celów mniejszych przedsiębiorców, przesuwając płatność za swoje zobowiązania często o ponad kilka miesięcy.

Odpowiedzą na taką praktykę jest wprowadzenie przez rząd Ustawy mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych weszła w życie 1 stycznia 2020 roku a jej główne punkty to:

 • Podmioty publiczne mają 30 dni na zapłatę (nie dot. podmiotów leczniczych)
 • Duży przedsiębiorca ma 60 dni na zapłatę wierzycielowi, którym jest miko przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca
 • Możliwość odstąpienia/wypowiedzenia umowy, jeżeli termin zapłaty przekracza 120 dni.
 • Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrastają z 9,5 do 11,5 proc.
 • Zróżnicowanie stawki rekompensaty za koszty związane z odzyskiwaniem należności – wprowadzenie 3 progów
  • 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
  • 70 euro –  gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
  • 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.
 • Duże firmy będą zobowiązani do przekazania sprowadzania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Ostatni dzwonek ♫♫ pierwsze sprawozdanie należy złożyć za 2020 r. w terminie od 1 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021 r.

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą składać:

 • Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów
 • Spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Więcej informacji:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649