Nowa wersja Sage Symfonia ERP 2021.1


POBIERZ NOWĄ WERSJĘ SAGE SYMFONIA ERP 2021.1

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Sage Symfonia ERP Handel Sprzedaż i Magazyn
Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Ewidencja ulgi na złe długi

Okno Ewidencja danych podatkowych (EDP) zostało zastąpione nowym oknem Ewidencja EDP przeznaczonym do rejestracji i obsługi wyjątków EDP.

Oprócz zastąpienia dostępnej do tej pory funkcjonalności okno umożliwia:

oz_fk_30

Atrybuty JPK_V7

Dodano możliwość przypisywania atrybutów JPK_V7 dla ręcznie wprowadzanych wyjątków.

Ulga na złe długi VAT

Dodano możliwość otworzenia okna Ulgi na złe długi VAT z okna Deklaracje (Ctrl+8) > Ulga na złe długi > VAT.

Ulga na złe długi CITPIT

Dodano now okno prezentujące dokumenty spełniające warunki dla ulgi na złe długi CITPIT.

Przycisk Generuj utworzy automatycznie wyjątek w oknie ewidencji danych podatkowych.

oz_fk_32

Dostępne dla CITPIT ustawienie Liczby dni przeterminowanych nie jest powiązane z analogicznym parametrem dla Ulgi na złe długi VAT. Domyślnie jest to 90 dni.

Dodano oddzielny panel ustawień dla definicji kont i parametrów obsługi ulgi na złe długi CITPIT. Okno konfiguracji dostępne jest z okna Ulga na złe długi CITPIT (przycisk Ustawienia) oraz z panelu Ustawienia (Ctrl+6) > Parametry stałe > Ulga na złe długi CITPIT.

oz_fk_31

Do ewidencji danych podatkowych dodane zostały nowe wyjątki przeznaczone do obsługi ulgi na złe długi CITPIT:

 • Ulga CIT/PIT należności zmniejszenie podstawy opodatkowania,
 • Ulga CIT/PIT należności zwiększenie podstawy opodatkowania,
 • Ulga CIT/PIT zobowiązania zmniejszenie podstawy opodatkowania,
 • Ulga CIT/PIT zobowiązania zwiększenie podstawy opodatkowania.

Nowe wyjątki ewidencji podatkowej nie są uwzględniane w aktualnie dostępnym w programie wzorze deklaracji CIT.
Aktualizacja wzoru deklaracji planowana jest w kolejnej wersji.

Różnice w obsłudze ulgi dla VAT a CITPIT

VATCIT/PIT
Kontrahent musi być oznaczony jako Podatnik VAT czynny.Kontrahent nie może być oznaczony jako osoba fizyczna.

Musi prowadzić działalność, ale nie musi być czynnym podatnikiem VAT.

Kontrahent może być jednostką powiązaną.Kontrahent nie może być jednostką powiązaną.
Dot. faktur z terminem płatności po 31.12.2019.
Korekta VAT jest księgowana.Korekta CITPIT tylko podatkowa – brak księgowań na kontach.

Załączniki do dokumentów

Dodano możliwość dołączania załączników do dokumentów (w buforze i księgach). Do przechowywania załączników wykorzystywane będzie Repozytorium Dokumentów. Załączniki zapisywane będą bezpośrednio przy istniejących dokumentach w repozytorium. Jeśli jednak dokument nie ma swojego odpowiednika w repozytorium, to dokument z załącznikiem utworzony zostanie w nowym katalogu Archiwum, a dokument w programie Finanse i Księgowość zostanie oznaczony w kolumnie Rep..

Jeśli wymiana dokumentów z programem Handel prowadzona jest za pomocą mechanizmu integracji, wtedy dokumenty w programie Finanse i Księgowość nie będą automatycznie powiązane z dokumentami w Repozytorium Dokumentów. Aby uniknąć tworzenia duplikatów w katalogu Archiwum powiąż dokument w FK z dokumentem w repozytorium przed dodaniem załącznika (wybierz polecenie menu kontekstowego Szczegóły dokumentu, program spróbuje automatycznie wykryć i powiązać dokumenty, jeśli to się nie powiedzie można odszukać dokument ręcznie i powiązać przyciskiem Użyj).

Nowe polecenie Dodaj załącznik menu kontekstowego listy dokumentów w buforze / księgach otwiera okno dialogowe dodawania załącznika.

oz_fk_33

W polu Zawartość pliku należy określić typ załącznika:

 • <nieokreślony> – dowolny rodzaj załącznika.
 • Wizualna postać dokumentu – plik wykorzystywany do wyświetlania podglądu dokumentu. Może być tylko jeden załącznik tego typu.
 • Dane księgowania – plik z danymi księgowania dokumentu. Może być tylko jeden załącznik tego typu.
 • Oryginalny dokument – oryginalny plik lub skan dokumentu. Może być tylko jeden załącznik tego typu.

Bezpośrednio z repozytorium nie można usunąć dokumentów powiązanych z dokumentami z buforze lub księgach programu Finanse i Księgowość.

Aby usunąć dokument tylko po stronie repozytorium wybierz z menu podręcznego (w buforze lub księgach) polecenie Szczegóły dokumentu, a następnie w oknie szczegółów kliknij przycisk Usuń.

oz_fk_34

JPK_V7 – Szybki podgląd

Dodano możliwość wyświetlenia danych JPK_V7 w formie formularza deklaracji.

Podgląd otwierany jest:

 • poleceniem Szybki podgląd z menu kontekstowego listy raportów.

oz_fk_36

 • przyciskiem Szybki podgląd w oknie szczegółów deklaracji JPK_V7,

oz_fk_35

Aby otworzyć okno listy raportów JPK wybierz Deklaracje (Ctrl+8) > Raporty JPK > Lista raportów JPK.

Plan kont jednostek medycznych

Do grupy Diagnostyka dodany został raport Plan kont jednostek opieki medycznej przeznaczony do przebudowy planu kont w nowym roku obrotowym dla jednostek medycznych na zgodny z nowym standardem zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.

Kraj – Irlandia Północna

W związku z Brexit, dodano nowy kraj Irlandia Północna z symbolem XI i zaznaczonym parametrem UE.

Sage Symfonia ERP Handel Sprzedaż i Magazyn

Kody GTU na wydruku faktury

Dodano możliwość prezentacji kodów GTU na wydruku faktury.

oz_hm_15

Do ustawień wydruku dokumentu dodano wybór prezentacji dodatkowych informacji na wydruku:

oz_hm_14

W pierwszym polu wybierany jest rodzaj dodatkowych danych:

 • GTU – drukowana jest tylko grupa towarowa.
 • CN – drukowany jest tylko kod CN.
 • PKWiU – drukowana jest tylko PKWiU.
 • CN/PKWiU, GTU – dla towarów drukowana jest informacja o kodzie CN oraz grupa towarowa, dla usług drukowany jest kod PKWiU oraz grupa towarowa.
 • CN, PKWiU, GTU – jeżeli w artykule bądź usłudze wypełnione są wszystkie klasyfikacje (CN, PKWiU oraz grupa towarowa) wszystkie te dane znajdą się na wydruku faktury.

W drugim polu określany jest sposób ich prezentacji:

 • W osobnej kolumnie – dodatkowe informacje będą prezentowane w oddzielnej kolumnie.
 • Obok nazwy towaru – dodatkowe informacje będą prezentowane razem z nazwą towaru w oddzielnej kolumnie.
 • Nie pokazuj – dodatkowe informacje nie będą prezentowane na wydruku.

Kody GTU na wydrukach REPX

Do listy pól dostępnych dla raportów REPX dodano pole Kod GTU. Pole prezentuje nadane dla pozycji dokumentu kody grupy towarowej.

Domyślne szablony wydruku nie zawierają pola Kod GTU. Aby prezentować kod GTU na wydrukach należy samodzielnie zmodyfikować szablon.

Przykład – Dodanie kolumny z kodem GTU

Parametry pracy – Obsługa paragonów

Do parametrów pracy dodano katalog Obsługa paragonów grupujący parametry związane z rejestracją paragonów i wysyłką paragonów zbiorczych.

Do ustawień parametrów pracy do grupy Obsługa paragonów przeniesiono parametry:

 • Import paragonów z kas fiskalnych (wcześniej znajdował się w grupie Parametry druku i zestawień).
 • Wystawianie paragonu i faktury do paragonu (wcześniej znajdował się w grupie Kontrola danych).

Grupowa zmiana schematu księgowania

W kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Pieniądze, Magazyn umożliwiono grupową zmianę schematu księgowania dla zaznaczonych dokumentów.

W kartotekach zmiana schematu księgowania dostępna jest pod przyciskiem Operacje > Zmiana schematu księgowania.

oz_hm_16

Operacja dostępna jest również dla dokumentów w buforze.

Kartoteka dokumentów zakupu >>

Kartoteka dokumentów sprzedaży >>

Kartoteka dokumentów magazynowych >>

Kartoteka pieniędzy >>

Wydruk dokumentów zafiskalizowanych

W kartotece sprzedaży dodano możliwość przygotowania wydruku zestawienia dokumentów zafiskalizowanych.

Pod przyciskiem Wydruki dostępny jest do wyboru nowy raport Wydruk dokumentów zafiskalizowanych.

oz_hmf_51

W ustawieniach raportu można wybrać:

 • zakres dat z którego zostaną uwzględnione dokumenty według daty sprzedaży.
 • które typy dokumentów zostaną uwzględnione,
 • prezentowane dane kontrahenta (nazwa, NIP, kod, adres)

oz_hmf_52

Na podstawie wybranych parametrów raportu, wydruk prezentuje przefiltrowane dokumenty, które zostały zafiskalizowane na urządzeniu fiskalnym (w kartotece oznaczone są literą F). Na dole strony znajduje się podsumowanie dla wszystkich dokumentów z podziałem na stawki VAT.

oz_hmf_53

Wymiarowanie BI – zamówienia obce, zamówienia własne

Definiowane dla zamówień wymiary będą synchronizowane z kostką analityczną modułu Business Intelligence.

Inne zmiany

 • W związku z Brexit, dodano nowy kraj Irlandia Północna z symbolem XI i zaznaczonym parametrem UE.
 • Usunięto błąd umożliwiający rozliczenie rozrachunku anulowana płatnością.
 • Usunięto problem braku na wydruku dokumentu kolejnych linii stopki.
 • Przy pracy w nowym widoku kartotek, użytkownik bez prawa do wystawiania dokumentów będzie mógł utworzyć i zapisać dokument do bufora.
 • W nowym widoku kartotek naprawiono suwak skalujący rozmiar interfejsu.
 • Przy wydruku faktury z dokumentami wydań, nie będą uwzględniane dokumenty magazynowe w buforze.
 • Naprawiono działanie parametru Kopiowanie pola opis w dokumentach pochodnych dla dokumentów zamówień obcych.
 • Naprawiono egzekwowanie parametru Wystawianie dokumentów sprzedaży bez pokrycia przy pracy z oknami w nowym widoku.
 • Skorygowano nieczytelny rozmiar czcionki dla wydruku kalendarza w widoku dziennym.
 • Znacznik MPP nie będzie ustawiany automatycznie dla kontrahentów typu osoba fizyczna.
 • Poprawiono kod literowy Serbii dla prezentowany na raporcie Intrastat oraz deklaracji VAT.
 • Poprawiono opisy komunikatów błędów drukarek fiskalnych.
 • Poprawiono obsługę wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie dla drukarek: Posnet Thermal oraz Innova Profit EJ.
 • Naprawiono prezentację dokumentów do zestawienia Sprzedaż kontrahentom za okres, uruchamianego z okna kartoteki w nowym widoku.
 • Poprawiono raport CN: diagnostyka bazy cen. Dodano wykrywanie czy towar ma aktywne ceny z typem od 6 do 10. Poprawiono obsługę sytuacji, w której kod towaru i jego rodzaj mają takie same nazwy.
 • Naprawiono możliwość ręcznej zmiany cen towarów w ofercie.
 • Naprawiono wykazywanie numerów NIP kontrahentów incydentalnych na deklaracji JPK_FA.
 • Naprawiono stosowanie dla nowych wydruków dokumentów, danych firmy obowiązujących na dzień wystawienia dokumentu.
 • Usunięto problem powodujący prezentowanie nieaktualnego statusu dokumentu w nowych oknach kartotek.
 • Usunięto problem powodujący zniknięcie informacji o rabacie do pozycji, po wystawieniu dokumentu.
 • Usunięto błąd blokujący wykonanie raportu PW: diagnostyka rozliczeń walutowych.
 • Naprawiono wykonywanie skryptów naprawczych raportu PO: diagnostyka powiązań.
 • Rozwiązano problem błędu bazy danych, występującego przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentu magazynowego.
 • Usunięto problem blokujący wystawienie lub edycję dokumentów z towarem dla którego zdefiniowany został upust ilościowy w procentach.
 • Naprawiono możliwość wydruku oferty zawierającej towar nie wprowadzony do kartoteki.
 • Naprawiono import kodu pocztowego kontrahentów dla zamówień obcych, przy wykorzystaniu schematu hmfin.ams.
 • Poprawiono obsługę zmiany kodu towaru jeśli jest on obecnie wykorzystywany w ofercie.
 • Naprawiono możliwość ponownego uzgodnienia dokumentów między programami Handel oraz Finanse i Księgowość jeśli uzgodnienie zostało wcześniej usunięte.
 • Zablokowano możliwość edycji wymiarów jeśli dokument nie jest w trybie edycji.
 • Poprawiono wyliczenia dla deklaracji JPK_FA:
  • oPole <WartoscWierszyFaktur> nie będzie uwzględniała kwot z <P11_A>.
  • oPole <LiczbaZamowien> będzie wykazywało liczbę wierszy z <P_2AZ>.
  • oPole <WartoscZamowien> będzie zawierało sumę pól <WartoscZamowienia>.
  • oPole <P_11Netto> będzie wykazywało kwotę netto.

Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją

Zmiany techniczne/funkcjonalne PZF

 • Możliwość usuwania przypisanych narzędzi w marszrucie w karcie technologicznej.
 • Zmiana domyślnej kolejności kolumn w słowniku Kalendarz.
 • Rozbudowa listy zleceń zamkniętych i wszystkich o datę zamknięcia.
 • dodano menu eBOK (elektroniczne biuro obsługi klienta) na pasku aplikacji.
 • Zmiana nazwy #w w szablonie numeracji seryjnej – oznacza kod magazynu.
 • Zwiększenie pojemności pola Attribute1 i Attribute2 ( informacja o dostawach pobranych surowców) do 250 znaków.
 • Rozszerzenie źródła danych dla kreatora etykiet o ID dostawy.
 • Przywrócenie domyślnego wydruku zlecenia z kodem w nowych bazach.
 • Poprawa nazwy parametru: Ustawia kontrahenta z zamówienia własnego na dokumentach.
 • Harmonogram – odświeżanie po optymalizacji.
 • Harmonogram – dodano export/import.
 • Harmonogram – opcja zaznacz/odznacz wszystko w oknie przypisania stanowisk do operacji.
 • Harmonogram – Zmiana funkcjonowania okna Zmiana parametrów operacji – możliwość przypisania większej ilości stanowisk niż maksymalna liczba przypisanych zasobów.
  Po zaznaczeniu wszystkich stanowisk optymalizator rozdzieli czas operacji na ilość zasobów określoną w ilości maksymalnej.

oz_pzf_70

Naprawa błędów SERP PZF

 • Zła wartość w kolumnie numer dostawy w raporcie Szczegółowa kontrola dostaw.
 • Błędna kolejność pozycji zamówienia w momencie dodawania zamówienia w produkcji – niezgodna z zamówieniem w HMF – w wersji 2021.1 zostało dodane domyślne sortowanie po kolumnie ORderID i OrderDate co powoduje wyświetlanie takie jak w programie HMF. Kolumna OrderID została dodana i ukryta z możliwością jej wyświetlenia.
 • Problem z dodaniem pól dodatkowych do wydruku etykiety pod zlecenie.
 • Brak możliwości edycji nazwy w polu dodatkowym.
 • Po zdefiniowaniu pola dodatkowego typu wybór dla technologii występował błąd po otworzeniu technologii.
 • Wydruk etykiety z poziomu zlecenia PZF –  brak numeru zlecenia, nazwy firmy, grupy wyrobu.
 • Kontynuacja zlecenia – brak możliwości kontynuacji dla niepełnych zleceń.
 • Brak nazwy kontrahenta na liście wyboru na planie – na niektórych bazach PZF podczas użycia funkcji dodaj z zamówienia na liście w kolumnie klient nie widać nazwy kontrahenta.
 • Scripting: Receipt: Błąd zapisu standardowego skryptu – podczas zapisu skryptu bez wprowadzenia żadnej zmiany pojawia się błąd.
 • Poprawa API dla przycisku wywoływanego z planu.
 • Błędna cena ( widok ceny) na zakładce magazyn po wydaniu surowca ze wskazaniem dostawy OnTimer. Bez wpływu na obliczanie ceny przyjęcia.

Aktualizacje

 • Moduł zapotrzebowania
 • Zamienniki

Modyfikacje Tabel/Widoków SERP 2021.1

Edycja tabel
 • [MF].[ProductionSysSettings]
 • [MF].[ProductionInventoryDoc]
 • [MF].[vMFListOrders_All]
 • [MF].[vMFListOrders_Closed]
 • [MF].[ProductionSysListField]
 • [SSCommon].[MF_Classifications_After_Delete]