Pracownicze Plany Kapitałowe – co musisz wiedzieć

Z dniem 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o PPK (Pracownicze plany kapitałowe).

Udział w PPK jest obligatoryjny dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, którzy zawsze mogą wypisać się z PPK.

PPK będzie wdrażane etapami. Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia PPK, jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych u tego pracodawcy. Wdrożenie PPK obejmie stopniowo:

 

Harmonogram wprowadzania PPK

1 lipca 2019: firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników

1 stycznia 2020: firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników

1 lipca 2020: firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników

1 stycznia 2021: firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników

Ustawa wskazuje dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Jednak co 4 lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:

  • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;
  • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
  • Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

 

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:

  • jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
  • coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

 

Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi, jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Pracownik może wypłacić środki po ukończeniu 60 lat. Wówczas jednorazowo może wypłacić 25% środków, a kolejne 75% otrzymuje w 120 miesięcznych ratach

Wcześniejsza wypłata środków – pracownik może wypłacić bez konieczności dodatkowych potrąceń część zgromadzonych środków przed ukończeniem 60. roku życia, w dwóch przypadkach:

25% – poważne zachorowanie uczestnika lub bliskich (brak konieczności zwrotu)

100% – przy wpłacie własnej na zakup pierwszego mieszkania (obowiązek zwrotu w ciągu 15 lat)