Nowa wersja Sage Symfonia ERP 2021

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja naszych programów – Sage Symfonia ERP 2021.

W głównej mierze staraliśmy się dostarczyć zmiany zmierzające do usprawnienia procesu obsługi JPK_V7. Kontynuujemy także prace w obszarze unowocześnienia naszych aplikacji.

Nowa wersja dotyczy pakietów ERP, Profesjonalnego, Uniwersalnego, Ekonomicznego i Ekonomicznego+.

 

Wydanie Sage Symfonia 2021 – główne zmiany.

 

Obszar Finanse i Księgowość (w tym Środki Trwałe):

 

Zmiany: 

 • Możliwość zbiorczego zarządzania znacznikami JPK_V7 – znaczniki dokumentów i grupy towarowe mogą być zmieniane z poziomu okna przeglądania rejestrów VAT. Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu(Historia zmian – dostęp do funkcjonalności zależy od posiadanej oferty tj. pakiet Uniwersalny i Profesjonalny/ERP).
 • Możliwość edycji numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach. Zmiana numeru zostanie zarejestrowana w Historii zmian. Dostęp do tej operacji zależy od nowego prawa „Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanym dokumencie” w grupie praw JPK.
 • Obsługa marży dodatniej dla JPK_V7.
 • Do grupy wykresów Zapisy dodano wykres Zapis analityk w roku – walutowy.
 • Wycena bilansowa odwracalna – automatyczne generowanie dokumentów księgowych przeszacowujących waluty na potrzeby bilansu wraz z dokumentami odwrotnymi, by w kolejnym roku kontynuować pracę wg standardowych zasad wyceny podatkowej walut.
 • Nowe okno przeglądania rejestrów VAT w wersji ERP/Profesjonalnej – nowy interface użytkownika, możliwości dostosowania do preferencji użytkownika i poprawa wydajności tego obszaru.
 • Poprawiono wydajność generowania wydruku rejestrów VAT dla rejestrów: zakup, sprzedaż i import.
 • Usprawnienia w Uldze za złe długi: korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu, umożliwiono obsługę ulgi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.
 • Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie „Zaloguj się do eBOK”.

 

Usunięte błędy:

 • Naprawiono przenoszenie daty i numeru do kolejnych zapisów rozbicia na dokumencie WB.
 • Naprawiono przypisywanie dat dla zapisów rozliczających pochodzących z kolejnych rozbić.
 • Usunięto problem braku daty na rozrachunku, jeśli na dokumencie WB również nie było dat.
 • Naprawiono uzupełnianie daty dokumentu i daty operacji gospodarczej na dokumencie różnic kursowych wystawianym automatycznie do dokumentu wyciągu bankowego bez daty operacji.
 • Rozwiązano problem braku daty w rozrachunkach na koncie pracownika z dokumentu RZL.
 • Rozwiązano problem powodujący znikanie kwot odsetek po rozliczeniu dokumentu z rozbitym zapisem WB.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawne wyliczenie wartości korekty dla Ulgi za złe długi, gdy pierwotny dokument FVZ zawiera księgowanie równoległe częściowo rozliczające kwotę brutto.
 • Rozwiązano problem braku możliwości wystawienia automatycznej korekty zwiększającej w związku z ulgą na złe długi.
 • Naprawiono uruchamiane raportów z grupy Wskaźniki > Rejestry VAT.
 • Ujednolicono precyzję zaokrągleń w zestawieniach podsumowujących VAT.
 • Rozwiązano problem występujący przy wprowadzaniu wyjątków EDP z poziomu dokumentu.
 • Rozwiązano problem synchronizacji kartoteki kontrahentów, gdy wskazano osobę kontaktową.
 • Usunięto błąd (CLR_FKException: Właściciel dla tego rezultatu został już ustawiony) synchronizacji kartoteki kontrahentów z programem Handel.
 • Uzupełniono sprawozdanie JPK_SF dla Alternatywnej spółki inwestycyjnej o załącznik nr 2 (Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej).
 • Usunięto błąd blokujący możliwość przygotowania JPK_SF dla firmy o statusie Skonsolidowana Jednostka Inna.
 • Poprawiono obsługę drukarek sieciowych przy pracy w trybie terminalowym.
 • Przywrócono podsumowanie dla dokumentów typu wyciąg bankowy.
 • Rozwiązano problem podwojenia kwot transakcji dla kontrahentów, dla których zdefiniowano wiele osób kontaktowych.
 • Data wpływu dowodu zakupu na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data zakupu.
 • Data sprzedaży na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data wystawienia.
 • Przedrostek kraju z numeru NIP kontrahentów z Unii Europejskiej prezentowany będzie w oddzielnym polu na JPK_V7.
 • Naprawiono możliwość zmiany urzędu skarbowego w części deklaracyjnej JPK_V7.
 • Naprawiono wyświetlanie komunikatu potwierdzającego zamknięcie dokumentu wyciągu bankowego lub wyciągu bankowego walutowego, gdy istnieją niezapisane zmiany.
 • Naprawiono egzekwowanie ukrywania na liście wyboru firm, w których moduł FK jest nie aktywny.
 • Kraj kontrahenta w deklaracji JPK_V7 będzie wykazywany tylko, gdy podany jest jego numer NIP.
 • Rozwiązano problem brakującej informacji o użytkownikach (Środki trwałe).
 • Rozwiązano problem odczytu rekordu AM_WYD (Środki trwałe).
 • Naprawiono błąd księgowania amortyzacji z użyciem kont w centrach kosztów (Środki trwałe).
 • Rozwiązano problem z wydrukiem terminalowym (Środki trwałe).

 

Obszar Handel

Obsługa JPK 

 • Paragony zbiorcze – dodano możliwość wykonania eksportu paragonów dla programu finansowo księgowego w formie dokumentu zbiorczego
 • Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020, do których wystawiono fakturę będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.
 • Dokumenty zakupowe nie będą rejestrowały informacji o grupie towarowej (GTU) dla JPK_V7.
 • Dodanie informacji do raportów o wypełnionych w dokumentach atrybutach JPK_V7 oraz grupach towarowych (Kontrola faktur sprzedaży, Kontrola faktur sprzedaży z pozycjami).

Sage Connect 

 • Rozbudowano współpracę z modułem finansowo-księgowym o wymianę dokumentów za pomocą Sage Connect, serwisu internetowego wspierającego wymianę danych między aplikacjami Sage pracującymi w oddzielnych sieciach. Wymiana danych Sage Connect odbywa się za pomocą serwisu Między Firmami.

Arkusze analityczne 

 • Do grupy wykresów sprzedaży dodano wykres Sprzedaż w czasie (12 miesięcy) – zaliczki.

Kartoteka płatności – płatności elektroniczne 

 • W kartotece Płatności (nowy widok) dodano oznaczenie dla dokumentów płatności elektronicznych w kolumnie e-płatność.

 

Contact Manager – import kontaktów 

 • Rozbudowano możliwości importu i eksportu danych z kartoteki kontaktów Contact Managera. Dodano eksport w formacie xls, csv oraz możliwość importu danych z formatów xls i csv.

 

eBOK 

 • Na pasku menu programu dodano grupę eBOKzawierającą polecenie „Zaloguj się do eBOK”.

 

Usunięte błędy:

 • Naprawiono operację zbiorczego ustawiania wymiarów analitycznych dla wartości bez danych.
 • Naprawiono czyszczenie przypisania dokumentu do aktualnego Rodzajuprzy zmianie przypisania.
 • Jeśli kontrahent nie ma numeru NIP/działalności, w deklaracji intrastat wywóz w polu IdKontrahentawypełniana będzie wartość NATURAL PERSON.
 • Umożliwiono wykonanie zestawienia Sprzedaż kontrahentom za okres z uwzględnieniem kontrahentów ze sprzedażą zerową.
 • Zmieniono stosowaną w zgłoszeniach INTRASTAT regułę DATna DPU (zgodnie z Incoterms 2020).
 • W nowym widoku kartoteki towarów naprawiono wyszukiwanie w kodzie kontrahenta, jeśli jest dłuższy niż 97 znaków.
 • Adres e-mailoraz Telefon1 kontrahenta będą aktualizowane przy synchronizacji z GUS tylko jeśli nie zostały wypełnione.
 • Na wydruku dokumentu korekty WDT w stopce VAT naprawiono wykazywanie kwoty netto i brutto.
 • Rozwiązano problem komunikatu błędu „The multi-part identifier”vKh.guid” could not be bound” podczas generowanie zestawień.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień przy operacji wystawiania zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem obiektu BZlecenie.
 • Naprawiono uruchamianie programu z wiersza poleceń z wykonaniem raportu.
 • Naprawiono wykazywanie wartości przed i po korekcie na wydruku Przychód wewnętrzny – korekta.
 • Naprawiono wykazywanie w kartotece faktycznego statusu rozliczenia dokumentu po jego edycji.
 • Naprawiono raport diagnostyczny ZZ: diagnostyka bazy związków.
 • Naprawiono uwzględnianie atrybutów JPK_V7 przy kopiowaniu dokumentu sprzedaży do schowka i do bufora.
 • Rozwiązano problem aktualizacji nazwy i opisu zlecenia produkcyjnego na wartości domyślne podczas ich edycji.
 • Naprawiono pobieranie wartości dla pola CN na wydrukach ofert.
 • Naprawiono przenoszenie parametrów MPP dobrowolnyprzy współpracy z programem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji.
 • Rozwiązano problem błędu wykonania raportu CN: diagnostyka bazy cen.
 • Naprawiono filtr statusu realizacji zamówień obcych w nowym widoku kartoteki.
 • Naprawiono generowanie raportu Historia towaru – dokumenty.
 • Rozwiązano problem przypadków błędnego przeliczana ilości przy korekcie dokumentu przychodowego ze wskazaniem dostawy.
 • Rozwiązano problem naliczania VAT na fakturze do zamówienia występujący, gdy domyślny sposób generowania dokumentów ustawiono na “pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie”.
 • Naprawiono wizualne wykazywanie w kartotece rozliczenia faktury zakupu w przypadku towarów nie kartotekowych.
 • Naprawiono wypełnianie pola P_12w pliku JPK_FA, dla faktury sprzedaży w walucie.
 • Naprawiono usuwanie rezerwacji tworzonej na potrzeby wprowadzanego dokumentu (nowy widok) w przypadku, gdy dokument został zamknięty bez zapisywania.
 • Naprawiono możliwość zbiorczego usunięcia wartości słownikowych z pól własnych dodanych do dokumentów.
 • Naprawiono egzekwowanie ustawienia daty wejścia do rejestru jako daty sprzedaży dla typu dokumentu.
 • Rozwiązano problem z braku aktualizacji cennika przy zapisie zmienionego zamówienia obcego.
 • Naprawiono uzupełnianie (określonego w typie dokumentu) rejestru należnego na wystawianym do PZ dokumencie DIM.
 • Naprawiono zapisywanie zmian w rezerwacji ze wskazaniem dostaw w edytowanym dokumencie ZMO.
 • Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu diagnostyki TW: diagnostyka bazy towarów.
 • Usunięto błąd występujący przy operacji Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia.
 • Rozwiązano problem błędu występującego przy wystawianiu faktury do paragonu.
 • Naprawiono aktualizację statusu rozliczenia dokumentów wystawianych przez program Zarządzanie Produkcją.

 

Repozytorium Dokumentów: 

 • Dodano zmianę umożliwiającą wczytywanie e-Faktur z nowszej wersji RDF.
 • Konfiguracja systemów bankowych:
 • wybór strony kodowej dla wyciągów i przelewów – opcja zapisywania numeru NIP na potrzeby białej listy (wybrane formaty przelewów);
 • opcja REF – zapisywanie numeru referencyjnego klienta w tytule przelewu, pozwalająca na lepszą kontrolę realizacji przelewów

 

Usunięte błędy:

 • RI do RDF
 • Usprawniono współpracę HMF (RDF) z MF dla klienta bez NIPu.
 • Poprawiono kod i nazwę w kartotece Serbia.
 • Poprawiono odświeżanie listy firm w Repozytorium Dokumentów.
 • Usprawniono masową zmianę wymiarów analitycznych kontrahenta.
 • Naprawiono usuwamoa kontrahenta i widoczności jego szczegółów.
 • Dodano brakujący numer formularza JPK na liście raportów JPK.
 • Naprawiono błąd parsowania podczas importu wyciągu z Banku Polska Kasa Opieki SA do EPF2020.5
 • Naprawiono błędną ‘pusta’ fraza Split Payment w wyciągu dla ‘Bank Polska Kasa Opieki SA’
 • Dodawanie waluty do rachunku bankowego
 • Naprawiono błąd parsowania Split Payment – nieznana sekcja /SEK/
 • JPK – włączenie sprawdzania certyfikatu SSL dla bramek
 • Naprawiono problem wysyłania JPK_V7 z podpisem ‘DanymiAutoryzacyjnymi’ dla ‘OsobaNiefizyczna’
 • Zamiana kolumn Kod i wariant formularza
 • Lepsza kontrola NIP kontrahenta podczas importu e-faktury

 

Obszar Zarządzanie Produkcją

 

 • Uprawnienie (w module Administracja) do zamykania zleceń, gdy nie ma pobrań.
 • Uprawnienie (w module Administracja) do korzystania z zakładki kalkulacja w karcie technologicznej.
 • Możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców.
 • Możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona.
 • Możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.
 • Rozbudowa okna szczegółowa kontrola dostaw o nazwę surowca.
 • Rozbudowa okna Planowanie operacji o możliwość wyciągnięcia kolumny termin, plan oraz zaplanowana.
 • Rozbudowa okna Planowanie/Zapotrzebowanie o możliwość wyciągnięcia kolumny Nazwa towaru.
 • Pola dodatkowe w karcie technologicznej.
 • Nowy przycisk „Przywróć” dostępny pod prawym przyciskiem na oknach – przywraca domyślny układ okna.
 • Wyłączenie widoczność użytkownika PMF w oknie przypisania użytkowników do wydziału.

 

Usunięte błędy:

 • Błąd przy czyszczeniu filtrów w oknie Definicja katalogów i załączników.
 • Błąd przy czyszczeniu filtru Wydział w oknie Pracownicy.
 • Brak możliwości zapisania dodanego ręcznie źródła danych.
 • Przywrócenie na planie produkcyjnym możliwości ograniczenia widoczności pozycji do konkretnego typu zamówienia obcego.
 • Błąd sortowania po LP na planie produkcyjnym.
 • Uwzględnienie korekt wydania w szczegółowej kontroli dostaw.
 • Błędna informacja o dostawach w atrybutach dokumentu na zleceniu na zakładce magazyn.
 • Problem z uruchomieniem funkcjonalności „Wydawanie surowców pod operacje”.
 • Błąd przy próbie ręcznego dodania nieaktywnej pozycji do BOM w karcie technologicznej.

 

Dodatki: Panele Meldunkowe:

 • Zmiana działania wystawiania dokumentów RW dla zleceń z kart technologicznych w trybie automatycznym.
 • Optymalizacja okien prezentujących wystawione dokumenty.
 • Uprawnienie do rejestracji operacji.
 • Poprawa wydajności dodawania i zamykania kart pracy.
 • Obsługa nowych ustawień w produkcji tj:
 • możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców,
 • możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona,
 • możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.

 

Usunięte błędy:

 • Obsługa błędów przy ładowaniu okien Wybór dokumentów PW – drukowanie etykiety oraz
  Wybór dokumentów PWK.
 • Błąd wystawiania korekty przyjęcia.

 

Linki do wydań

Sage Symfonia ERP 2021, Sage Symfonia Pakiet Profesjonalny

 

Sage Symfonia: Pakiet Ekonomiczny, Uniwersalny, Sage Symfonia 50cloud 2021