Już jest Symfonia Start 2.0 – Mała Księgowość 2021.d

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Małej Księgowości. Wersja ta wspiera deklarację PIT-36L(28) wraz z załącznikami oraz zbiorcze nadawanie GTU w rejestrach VAT.

Szczegóły opis zmian:

Deklaracja PIT-36L

Dodano obsługę deklaracji PIT-36L(17) z załącznikami.

 

Załącznik PIT-WZ dla PIT-36

Dodano obsługę załącznika PIT-WZ dla deklaracji PIT-36.

 

Ewidencja wierzytelności i zobowiązań będzie umożliwiała rejestrację dokumentów dla załącznika PIT-WZ.

oz_mkp_44

Znajdujący się na oknie załącznika przycisk Lista otwiera okno podglądu uwzględnionych w nim pozycji z ewidencji wierzytelności i zobowiązań.

oz_mkp_45

Wykazane w załączniku przeterminowane wierzytelności i zobowiązania zobaczyć można również przygotowując jego podgląd wydruku.

 

Ewidencja wierzytelności i zobowiązań

Na potrzeby rejestracji przeterminowanych wierzytelności i zobowiązań wykazywanych na załączniku PIT/WZ dodano nowe okno.

 

Okno otwierane jest z menu Funkcje poleceniem Ewidencja wierzytelności i zobowiązań.

Na wpis w ewidencji składają się dane:

Okres – data według której ewidencja kwalifikowana będzie do wykazania na deklaracji.

Kwota – kwota zobowiązania/wierzytelności, która nie została rozliczona.

Rodzaj – rozwija listę wyboru rodzaju:

  • Dane dłużnika i wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta.
  • Dane wierzyciela i zobowiązania, które nie zostało uregulowane lub zbyte.
  • Dane dłużnika i wierzytelności, która została uregulowana lub zbyta.
  • Dane wierzyciela i zobowiązania, które zostało uregulowane lub zbyte.

Nr dowodu – numer dokumentu wybierany z rozwijanej listy dokumentów w księgach.

Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu.

Termin – termin płatności.

Uregulowano – (wypełniane dla uregulowanych wierzytelności/zobowiązań) termin rozliczenia przeterminowanej wierzytelności/zobowiązania.

Opis – dodatkowy opis użytkownika.

Ewentualne zmiany ewidencji w tym oknie nie powodują automatycznej aktualizacji deklaracji wygenerowanych na ich podstawie. Aby uwzględnić zmiany w ewidencji należy uruchomić dla deklaracji Aktualizację pól.

 

Zbiorcza zmiana grup towarowych

Dla dokumentów w rejestrze sprzedaży, zakupu oraz w buforze dodano możliwość zbiorczej zmiany grup towarowych JPK_V7. Funkcjonalność wywoływana jest z menu podręcznego dla listy dokumentów poleceniem Zbiorcza zmiana grup towarowych GTU.

Zmianę można wykonać z dokładnością do konkretnego rejestru i stawki VAT. Operacja umożliwia również zmianę GTU dla wszystkich rejestrów / stawek VAT.

 

Operacja dokonuje tylko zmiany kodów grup towarowych według wybranych kryteriów i nie będzie skutkowała zmianą rejestrów w dokumentach.

Uwaga: Operacja zmieni kody GTU również w pozycjach rejestru VAT nie wybranych dla operacji, jeśli znajdują się na jednym dokumencie z wybraną do zmiany pozycją rejestru VAT.

 

Link do pobrania.