2023 ZMIANY W KODEKSIE PRACY

W 2023 roku czekać nas będzie wiele zmian w Kodeksie pracy, zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Uregulowana zostanie praca zdalna, a pracującym rodzicom przyznane nowe uprawnienia pozwalające łatwiej godzić obowiązki związane z pracą i życiem rodzinnym. Pracodawcy będą musieli przygotować się na nowe obowiązki i zobowiązania. W poniższym artykule przybliżamy najistotniejsze zmiany w prawie pracy.PŁACA MINIMALNA:Na początku 2023 roku wszedł w życie projekt ustawy regulujący minimalne wynagrodzenie odnośnie zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. W 2023 roku pracownicy otrzymają dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia:
  • od 1 stycznia minimalna pensja będzie wynosić 3490 zł brutto
  • od 1 lipieca pensja minimalna wzrośnie do 3600 zł brutto
  • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia wyniesie – 22,80 zł brutto
  • Minimalna stawka godzinowa od 1 lipca wyniesie – 23,50 zł brutto
PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI:Okres pandemii nie tylko wpłynął na codzienne życie, ale miał również wpływ na istniejący model pracy, a co za tym idzie na sam Kodeks Pracy.„Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw” został przekazany do podpisu prezydenta 16 stycznia 2023.Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała:„W ten sposób dostosowujemy się do nowych trendów na rynku pracy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników, jak i pracodawców.Główne założenia tej ustawy są powiązane z wytycznymi UE i dotyczą dwóch aspektów – pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników.Praca zdalna:Pracodawcy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami zawodowymi będą zobowiązani do określenia zasad wykonywania pracy zdalnej. W przypadku, gdy w firmie nie zawiązał się żaden związek zawodowy, pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników wprowadza wewnętrzny regulamin firmy dotyczący pracy zdalnej.Pracodawca będzie zobowiązany uwzględniać wnioski złożone przez:
  • Pracownikrodzic dzieckain posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Pracownica w ciąży,
  • Pracownika opiekującego się dzieckiem do 4. roku życia,
  • Pracownika wykonującego opiekę nad najbliższym członkiem rodziny lub inną osobą, która otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności mieszkającą w jednym gospodarstwie domowym.
O ile rodzaj wykonywanej pracy zdalnej pozwala na wykonywanie obowiązków pracownika w tym trybie.Kontrola trzeźwości i pracowników:Zmiana w kodeksie będzie polegać na wprowadzeniu zakazu dopuszczania do pracy pracownika w stanie nietrzeźwości. Nowe regulacje umożliwią również dodatkowe metody kontroli przez uprawnione organy w przypadku podejrzenia nietrzeźwości.
  • Pracodawca w przypadku podejrzenia pojawienia się w pracy pracownika w stanie nietrzeźwości będzie mógł wykonać w oparciu o wewnątrzzakładowy regulamin prewencyjną kontrolę trzeźwości.
  • Pracownik może podlegać w uzasadnionych przypadkach kontroli badania trzeźwości przez policję np. w przypadku zataczania się pracownika w zakładzie pracy z podejrzeniem bycia pod wpływem alkoholu.
Te same zasady będą obowiązywać analogicznie w przypadku innych środków odurzających np. narkotyków.Podobne regulacje mają mieć zastosowanie w przypadku wykonywania pracy zdalnej, jednak taki pracownik musiałby spełniać przesłanki stwarzania zagrożenia ochrony życia i zdrowia lub mienia co wydaję się dość mało prawdopodobne przy wykonywaniu pracy „z domu”.