Polityka prywatności

1. Wstęp

Prywatność danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniższy dokument tłumaczy w jaki sposób dbamy o Twoje dane oraz w jaki sposób je przetwarzamy.  
Jako IT Excellence Sp. z o.o. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy ul. Kolejowej 15/17, 01-217. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres biuro@itexcellence.pl lub telefonicznie pod nr +48 22 110 00 58. 

2. W jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe 

Twoje dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, tj. Twoja zgoda (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) w dowolnej formie – tak byśmy się o tym dowiedzieli – najłatwiej będzie to zrobić telefonicznie lub mailowo (na adresy podane w pkt. 1. powyżej), choć oczywiście możesz również wysłać do nas tradycyjny list z takim żądaniem. 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy 

Dane, które zbieramy i przetwarzamy to: 

1

imię i nazwisko

2

adres e-mail

3

numer telefonu

4

obejmowane stanowisko 

5

przedsiębiorstwo w którym pracujesz 

6

adres wcześniej wspomnianego przedsiębiorstwa

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w naszym systemie informatycznym, znajdującym się na naszym serwerze. Są wykorzystywane przez nas oraz współpracujących z nami wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu:

-

księgowości,

-

marketingu i reklamy

W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich. Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe). 

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) więc będziemy je przetwarzać maksymalnie do momentu jej wycofania na zasadzie art. 7 ust. 3 RODO. 

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw 

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 

2

cele przetwarzania;

3

kategorie odnośnych danych osobowych; 

4

informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 

5

w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

6

informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

7

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

9

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

10

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem. 

11

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 

12

Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

13

Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych
(„prawo do bycia zapomnianym”)
 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, aadministrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

-

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

-

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; 

-

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

-

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 

-

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

-

jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

-

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

-

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

-

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania

-

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

-

jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu 

1

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

3

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

4

Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 

5

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje  techniczne. 

6

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych  

1

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: 

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

2

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

3

Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail lub numer telefonu wskazany na wstępie w pkt. 1. powyżej. 

5

Skarga do organu nadzorczego  - Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: uodo.gov.pl/. 

6

Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami  - Zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie koniecznym do podjęcia z Tobą w przyszłości współpracy, a w szczególności, do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

7

Skąd mamy Twoje dane osobowe  - Część Twoich danych osobowych pozyskujemy od Ciebie w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji elektronicznej lub za pomocą mediów społecznościowych takich jak portal LinkedIn. 

8

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie - Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.